Hvem er vi?

Foreningen er upolitisk, dvs. uden partipolitisk tilhørsforhold. Foreningens opgave er at varetage grundejernes fælles interesser.

Der er i alt 6 store grundejerforeninger, som til sammen dækker Gentofte Kommunes område. Foreningerne samarbejder i Fællesrådet for Gentofte Kommune om fælles emner, som derved bliver behandlet og fremført med tilsvarende større vægt.

Nyt fra Grundejerforeningen bringer det generelle stof såvel som sager af lokal interesse for medlemmerne.

Hvem er medlem -

Hellerup-Maglegaard Grundejerforenings medlemmer er ejere af udmatrikulerede

* andelsboligforeninger

* ejerlejligheder

* udlejningsejendomme

* villaer og rækkehuse

Grundejerforeningen strækker sig mod Øresund fra Tuborg i syd, via Lundeskovs Vej, Bernstorffsvej, L.E. Bruunsvej, Viggo Rothes Vej, til Strandlund i nord.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Hvad beskæftiger vi os med -

Ved Borgmestermøderne i Fællesrådets regi mødes repræsentanter for bestyrelserne to gange årligt med kommunens politikere og ledende embedsmænd under forsæde af borgmesteren. Emnerne er gensidig information og kommentarer til verserende og kommende sager af fælles interesse.

Derudover henvender den enkelte forening sig på egen foranledning direkte til kommunen med udtalelser og forespørgsler vedrørende lokalplaner, kommuneplan samt tekniske spørgsmål (f.eks. støj, trafik, renholdelse, kloakering) og dispensationer fra gældende bestemmelser.

Tilsvarende modtages forespørgsler fra Kommunen i den enkelte grundejerforening løbende inden for samme emneområder med tilhørende bilag, medens emnerne som regel endnu kun er på et forberedende stadie.

Gennem Fællesrådets advokat er der endvidere direkte adgang til at få juridisk vejledning i enkeltsager. Egentlig juridisk assistance må man derefter selv overveje efter denne rådgivende vurdering.